právní služby

Našim klientům poskytujeme široké spektrum právních služeb ve všech oblastech platného českého práva a práva Evropské unie. Pro většinu současných klientů zajišťujeme komplexní právní služby od oblasti korporátní, přes agendu smluvní, oblast právních vztahů k nemovitostem, věcných práv, zastupování před soudy, jakož i v případných dalších řízeních, včetně vymáhání pohledávek ve spolupráci s exekučními úřady, se kterými spolupracujeme úzce a efektivně. Specializujeme se zejména na níže uvedené odvětví práva.

1. V odvětví obchodního práva poskytujeme svým klientům odborné služby týkající se

obchodních společností, družstev, spolků a nadací

 • kompletní právní servis při zakládání, trvání, vzniku, přeměny, rušení a zániku
 • rozdělování podniků a vyčleňování částí podniků
 • vypracování společenských a zakladatelských smluv a stanov a právní poradenství v této oblasti
 • převody obchodních podílů a jiné změny ve společnostech
 • svolávání, příprava a vedení ustavujících schůzí a valných hromad za současného zajištění přítomnosti notáře
 • zpracovávání návrhů a zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku

obchodně závazkových vztahů

 • vypracovávání, revize, korektura a právní rozbory všech druhů smluv
 • vymáhání práv a povinností vyplývající ze smluv či deliktů
 • zajištění obchodně závazkových vztahů

zastupování před soudy všech stupňů, včetně řízení před rozhodčími soudy

2. V odvětví občanského práva poskytujeme svým klientům odborné služby týkající se

věcných práv

 • vlastnické právo, právo spoluvlastnické, společného jmění manželů (jejich výkon, ochrana, vypořádání), sousedská práva
 • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo (vznik, změna, zánik)

občanskoprávních závazkových vztahů smluvních

 • vypracovávání, revize a korektura a právní rozbory všech druhů smluv
 • zajištění občanskoprávních závazkových vztahů o občanskoprávních závazkových vztahů mimosmluvních
 • odpovědnost za škodu
 • nárok na náhradu škody
 • bezdůvodné obohacení

zastupování před soudy všech stupňů, včetně řízení před rozhodčími soudy

3. Ve věcech týkajících se právních vztahů k nemovitostem nabízíme

vypracování příslušných smluv

 • kupních
 • darovacích
 • zástavních
 • o zřízení věcných břemen
 • nájemních

vypracování návrhu na vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí
zastupování v řízení o vklad vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí
zastupování před soudem

Bohatými zkušenostmi disponujeme také v oblasti trestního, insolvenčního a energetického práva, práva duševního vlastnictví, zejména pak v oblasti fúzí a akvizic.

Právní pomoc poskytujeme podnikatelským subjektům, tak i nepodnikajícím osobám, přičemž klademe velký důraz na individuální přístup ke klientům a jejich požadavkům. Jsme připraveni poskytnout jak komplexní právní servis při podnikání, tak pomoci s řešením individuálního právního problému.